Yazarlara Notlar

Felsefelogos’da yazılarının yayınlanmasını isteyen yazarlar makalelerini word formatında 2 nüsha halinde düzenleyerek (felsefelogos@gmail.com) e-mail adresine göndermelilerdir. Nüshalardan biri yazarın kişisel bilgilerini ( isim, unvan, bağlı bulunduğu kurum, e-mail adresi) içermeli, diğeri ise kesinlikle bu bilgilere yer verilmeyecek şekilde olmalıdır.

MAKALE DEĞERLENDİRME VE YAYIN SÜRECİ

Felsefelogos, kör hakemlik sistemi uygulanan bir dergidir. Derginin hakem ve danışma kurulları, Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli üniversitelerinde görev yapan seçkin bir akademisyenler topluluğundan oluşmaktadır. Dergiye ulaştırılan makalelerin değerlendirilme süreçleri şu şekilde işlemektedir:

1.  Gönderilen yazılar yayın kurulu tarafından onaylanması halinde, belirlenen iki adet hakeme gönderilerek değerlendirilmeleri istenmektedir.

2.  Her iki hakem raporunda da kabul alan yazılar yayınlanır. Hakemlerden birinin onaylamadığı durumlarda makale bir üçüncü hakeme gönderilerek değerlendirilmesi istenebilir. Buradan gelen yanıt olumlu ise makale yayınlanır, değilse reddedilir.

3.  Hakemler, makalelerin akademik yayın kriterlerine uygun hale gelebilmesi için düzeltme talep edebilirler. Düzeltme istenmiş makalelere ilişkin düzeltme talepleri yazarlara bildirilir. Yazarın istenen düzeltmeleri yapmasının ardından, eğer düzeltme sonrası görmeyi talep etmiş iseler hakemlerin, değilse yayın kurulunun onayına bağlı olarak makalenin yayınlanması kabul edilmiş olur.

MAKALE BİÇİM VE REFERANS BİLGİLERİ

Felsefelogos dergisine gönderilecek olan tüm yazılar;

1.   A4 kâğıdının tek yüzüne tek aralıklı, iki yana yaslı, kenarlardan (sol, sağ, üst, alt) 2,5 cm boşluk bırakılmış, paragraf başı yapılmayacak şekilde, Times New Roman yazı tipinde 12 punto büyüklüğünde yazılmalı, metnin dipnotları 10 punto olmalıdır

2.  Metnin içindeki birebir alıntılar sağdan ve soldan 1’er cm içeriden başlayarak tırnak içine alınmaksızın Times New Roman yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde olmalıdır. Bir cümleden fazla birebir alıntılar için bu kural geçerlidir. Bir cümlelik alıntılar ise metnin içinde çift tırnak içinde gösterilmelidir.

3.  Gönderilen makaleler 10.000 kelimeyi geçmemelidir.

4.  Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı, Türkçe ‘Öz’ (150-250 kelime arası) ve İngilizce ‘Abstract’ (150-250 kelime arası), Türkçe ‘Anahtar Kelimeler’ (en az 5 tane) ve İngilizce ‘Keywords’ (en az 5 tane) metnin başına eklenmeli ve burada yazılı olan metnin Türkçe ve İngilizceleri birebir aynı olmalıdır.

5.  Dipnotlar ve kaynakça için “APA formatı” referans sistemi kullanılmış olmalıdırlar. APA Formatı için bkz.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/busad/page/2914

6. Makalenin sonunda yer alan “Kaynakça” bölümünde aynı yazara ait eserler var ise basım yılı gözetilerek sıralanmalıdır.

7. Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı, ‘Kaynakça’ başlığı 14 punto koyu;

‘Öz’, ‘Abstract’, ara başlıklar 12 punto koyu;

‘Anahtar Kelimeler’, ‘Keywords’ 10 punto koyu şeklinde yapılmalıdır.

8. Metnin tamamında koyu karakter başlıklar haricinde kullanılmamalıdır.

9. Yabancı dilden ödünç alınmış kelimeler var ise italik olarak gösterilmelidir.

10. Vurgulanmak istenen kelimeler veya tamlamalar tek tırnak içine ‘..’ alınmalı, koyu veya italik yapılmamalıdır.

11. Metnin içinde ve dipnotta bulunan kitap isimleri italik, makale veya kitap bölümleri çift tırnak içerisinde “..” gösterilmelidir.

12. Filozof veya yazar ismi metinde ilk defa kullanılacaksa tam ismi yazılmalı, metnin devamında ise sadece soyadı kullanılmalıdır.

13. Antik eserlere verilen referanslar metnin içinde değil dipnotlarda gösterilmelidir. İlk dipnotta söz konusu antik eserin hangi edisyonunun kullanıldığı muhakkak belirtilmelidir.

14. ‘Kitap İncelemeleri’ bölümüne gönderilecek değerlendirmelere konu olan kitaplar son beş yıl içinde yayımlanmış olmalıdır.

Dergi’de yayımlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazarına aittir. Telif hakkı ihlâli veya herhangi bir sebeple üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda Dergi, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Genel Yayın Yönetmeni, Sayı Editörü, dergi yetkililerinin hiçbir sorumluluğunun bulunamaz.

Dergi’ye yayımlanması için çalışmasını gönderen yazar(lar)ın yukarıda yer alan maddelerden haberdar olduğu ve bunları kabul ettiği varsayılır.