Etik İlkeler

felsefelogos etik ilkeler 

Yazıların Değerlendirilme Süreçleri 

felsefelogos, kör hakemlik sistemi uygulanan bir dergidir. Derginin hakem  ve danışma kurulları, Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli üniversitelerinde  görev yapan seçkin bir akademisyenler topluluğundan oluşmaktadır.  Dergiye ulaştırılan makalelerin değerlendirilme süreçleri şu şekilde  işlemektedir: 

-Dergi Yayın Kurulu ve Editör(ler)i, birden fazla yere sunulmuş olanlar ile  intihal şüphesi taşıyanlar hariç, dergiye sunulan tüm çalışmaları  değerlendirmeye almak ve çalışmaların mahremiyetini yayınlanana kadar  temin etmekle yükümlüdürler. Herhangi bir aşamada yayınlanmama kararı  verilen çalışmalarla alakalı olarak yazarlarından başka kimseye bilgi  verilmemesi ve bu çalışmaların dergi tarafından başka amaçlarla  kullanılmaması bizzat derginin sorumluluğundadır. 

-Gönderilen yazılar yayın kurulu tarafından onaylanması halinde,  belirlenen iki adet hakeme gönderilerek değerlendirilmeleri istenmektedir.  

-Her iki hakem raporunda da kabul alan yazılar yayınlanır. Hakemlerden  birinin onaylamadığı durumlarda makale bir üçüncü hakeme gönderilerek  değerlendirilmesi istenebilir. Buradan gelen yanıt olumlu ise makale  yayınlanır, değilse reddedilir. 

-Hakemlerin temel görevi, değerlendirmelerine sunulan çalışmanın  yayınlanması hususunda editörlerin vereceği karara yayın politikası ve  ilkeler uyarınca katkı sağlamaktır. Hakemler bağımsız değerlendirmelerini  yaparken, kendilerine gönderilen çalışmanın gizliliğinin korunmasında  bizzat sorumludurlar ve değerlendirme sürecinde elde ettikleri bilgileri,  kişisel çıkar ve amaçları için kesinlikle kullanamazlar. 

-Hakemler, makalelerin akademik yayın kriterlerine uygun hale  gelebilmesi için düzeltme talep edebilirler. Düzeltme istenmiş makalelere  ilişkin düzeltme talepleri yazarlara bildirilir. Yazarın istenen düzeltmeleri  yapmasının ardından, eğer düzeltme sonrası görmeyi talep etmiş iseler  hakemlerin, değilse yayın kurulunun onayına bağlı olarak makalenin 

yayınlanması kabul edilmiş olur. Dergi, yayınlanmayan çalışmaların  yazarlarına herhangi bir gerekçe sunmak zorunda değildir. 

felsefelogos, kendisine sunulan çalışmaların tarafsız şekilde  değerlendirilmesini teminat altına alır. Bu teminat, dergiye çalışmalarını  sunan yazar(lar)ın din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasi görüş, unvan veya  kurumsal bağlantılarına bakılmaksızın değerlendirileceği anlamına  gelmektedir. 

Yazar Sorumlulukları 

-Makaleyi teslim etmekle yazar, yazının telif hakkının yazının kabul  edilmesiyle birlikte yayıncıya aktarıldığını kabul etmiş olur. Bu amaçla  yazarın “Rıza Belgesi” imzalaması gerekmektedir. 

-Yazarlar yazının daha önce herhangi bir yerde, herhangi bir dilde  yayımlanmadığı ya da yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınmadığını  beyan etmeli ve geçerli telif hakkı sözleşme ve yasalarına uymalıdırlar.  

-Değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında, yasal veya akademik  bir ihlal tespit edilmesi durumunda, değerlendirme süreci hemen  durdurularak, çalışmalar yazar(lar)ına iade edilirler. Ayrıca derginin ilgili  organları, etik ihlalde bulunan yazarların daha önce yayınlanmış 

çalışmalarının yayınevlerine veya yayın kurullarına, yayınlanan  çalışmaların geçerlik ve güvenilirliğini güvence altına almalarını veya geri  çekmelerini önerebilir. Dergide fotoğraf, tablo, şekil ya da diğer katkı  sunan alıntılar gibi telifli materyal ancak geçerli izin ve telif onayı ile  yayımlanır.  

-Birden çok yazarlı makalelerde, tüm yazarların çalışmaya önemli katkı  sağlaması beklenir. Çalışmaya katkısı olmayanların isimlerine yer  verilmesi (hediye yazarlık) ya da katkısı olanların isimlerine yer  verilmemesi (hayalet yazarlık) kabul edilemez. Birden çok yazarlı  yazılarda yazar rollerinin (hangi yazarın çalışmaya nasıl bir katkıda  bulunduğunun) bir dipnot ile yazıya eklenmesi gerekir. Hediye yazarlık  veya hayalet yazarlık gibi etik ihlaller taşıdığı tespit edilen çalışmalar,  hiçbir değerlendirmeye tabi tutulmaksızın yazarlarına aynen iade edilirler.  Bu hususta yapılacak itirazlar, Editörler, Yayın Kurulu, Sorumlu Yazı İşleri 

Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni tarafından hiçbir şekilde dikkate  alınmayacaktır.  

-Yazar yayımlanmış yazısında anlamlı bir bilimsel hata ya da uygunsuzluk  saptadığında, yazıyı geri çekme ya da hatayı düzeltme amacıyla  olabildiğince hızlı bir şekilde editör(ler) ile temasa geçme yükümlülüğünü  taşır. 

felsefelogos etik ilkeler 

Yazıların Değerlendirilme Süreçleri 

felsefelogos, kör hakemlik sistemi uygulanan bir dergidir. Derginin hakem  ve danışma kurulları, Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli üniversitelerinde  görev yapan seçkin bir akademisyenler topluluğundan oluşmaktadır.  Dergiye ulaştırılan makalelerin değerlendirilme süreçleri şu şekilde  işlemektedir: 

-Dergi Yayın Kurulu ve Editör(ler)i, birden fazla yere sunulmuş olanlar ile  intihal şüphesi taşıyanlar hariç, dergiye sunulan tüm çalışmaları  değerlendirmeye almak ve çalışmaların mahremiyetini yayınlanana kadar  temin etmekle yükümlüdürler. Herhangi bir aşamada yayınlanmama kararı  verilen çalışmalarla alakalı olarak yazarlarından başka kimseye bilgi  verilmemesi ve bu çalışmaların dergi tarafından başka amaçlarla  kullanılmaması bizzat derginin sorumluluğundadır. 

-Gönderilen yazılar yayın kurulu tarafından onaylanması halinde,  belirlenen iki adet hakeme gönderilerek değerlendirilmeleri istenmektedir.  

-Her iki hakem raporunda da kabul alan yazılar yayınlanır. Hakemlerden  birinin onaylamadığı durumlarda makale bir üçüncü hakeme gönderilerek  değerlendirilmesi istenebilir. Buradan gelen yanıt olumlu ise makale  yayınlanır, değilse reddedilir. 

-Hakemlerin temel görevi, değerlendirmelerine sunulan çalışmanın  yayınlanması hususunda editörlerin vereceği karara yayın politikası ve  ilkeler uyarınca katkı sağlamaktır. Hakemler bağımsız değerlendirmelerini  yaparken, kendilerine gönderilen çalışmanın gizliliğinin korunmasında  bizzat sorumludurlar ve değerlendirme sürecinde elde ettikleri bilgileri,  kişisel çıkar ve amaçları için kesinlikle kullanamazlar. 

-Hakemler, makalelerin akademik yayın kriterlerine uygun hale  gelebilmesi için düzeltme talep edebilirler. Düzeltme istenmiş makalelere  ilişkin düzeltme talepleri yazarlara bildirilir. Yazarın istenen düzeltmeleri  yapmasının ardından, eğer düzeltme sonrası görmeyi talep etmiş iseler  hakemlerin, değilse yayın kurulunun onayına bağlı olarak makalenin 

yayınlanması kabul edilmiş olur. Dergi, yayınlanmayan çalışmaların  yazarlarına herhangi bir gerekçe sunmak zorunda değildir. 

felsefelogos, kendisine sunulan çalışmaların tarafsız şekilde  değerlendirilmesini teminat altına alır. Bu teminat, dergiye çalışmalarını  sunan yazar(lar)ın din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasi görüş, unvan veya  kurumsal bağlantılarına bakılmaksızın değerlendirileceği anlamına  gelmektedir. 

Yazar Sorumlulukları 

-Makaleyi teslim etmekle yazar, yazının telif hakkının yazının kabul  edilmesiyle birlikte yayıncıya aktarıldığını kabul etmiş olur. Bu amaçla  yazarın “Rıza Belgesi” imzalaması gerekmektedir. 

-Yazarlar yazının daha önce herhangi bir yerde, herhangi bir dilde  yayımlanmadığı ya da yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınmadığını  beyan etmeli ve geçerli telif hakkı sözleşme ve yasalarına uymalıdırlar.  

-Değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında, yasal veya akademik  bir ihlal tespit edilmesi durumunda, değerlendirme süreci hemen  durdurularak, çalışmalar yazar(lar)ına iade edilirler. Ayrıca derginin ilgili  organları, etik ihlalde bulunan yazarların daha önce yayınlanmış 

çalışmalarının yayınevlerine veya yayın kurullarına, yayınlanan  çalışmaların geçerlik ve güvenilirliğini güvence altına almalarını veya geri  çekmelerini önerebilir. Dergide fotoğraf, tablo, şekil ya da diğer katkı  sunan alıntılar gibi telifli materyal ancak geçerli izin ve telif onayı ile  yayımlanır.  

-Birden çok yazarlı makalelerde, tüm yazarların çalışmaya önemli katkı  sağlaması beklenir. Çalışmaya katkısı olmayanların isimlerine yer  verilmesi (hediye yazarlık) ya da katkısı olanların isimlerine yer  verilmemesi (hayalet yazarlık) kabul edilemez. Birden çok yazarlı  yazılarda yazar rollerinin (hangi yazarın çalışmaya nasıl bir katkıda  bulunduğunun) bir dipnot ile yazıya eklenmesi gerekir. Hediye yazarlık  veya hayalet yazarlık gibi etik ihlaller taşıdığı tespit edilen çalışmalar,  hiçbir değerlendirmeye tabi tutulmaksızın yazarlarına aynen iade edilirler.  Bu hususta yapılacak itirazlar, Editörler, Yayın Kurulu, Sorumlu Yazı İşleri 

Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni tarafından hiçbir şekilde dikkate  alınmayacaktır.  

-Yazar yayımlanmış yazısında anlamlı bir bilimsel hata ya da uygunsuzluk  saptadığında, yazıyı geri çekme ya da hatayı düzeltme amacıyla  olabildiğince hızlı bir şekilde editör(ler) ile temasa geçme yükümlülüğünü  taşır. 

-Dergide yayımlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazarına aittir. Telif  hakkı ihlâli ya da herhangi bir sebeple üçüncü şahıslarca istenecek hak  talebi veya açılacak davalarda Dergi, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Genel  Yayın Yönetmeni, Sayı Editörü, dergi yetkililerinin hiçbir sorumluluğu  bulunamaz.  

-Yayımlanması için yazılarını gönderen yazar(lar)ın yukarıdaki  maddelerden haberdar olduğu ve bunları kabul ettiği varsayılır.